1. Základní ustanovení


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a upravují také práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele v souvislosti s používáním Uživatelského účtu.

1.2. Vymezení pojmů:

Prodávající
prodávající dle ustanovení § 2079 občanského zákoníku, přičemž se vždy jedná o lavondyss.cz, reprezentovaný Kateřinu Hurtovou

Kupující    
kupující dle ustanovení § 2079 občanského zákoníku

Smlouva
kupní smlouva o dodání zboží uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím

Webová stránka
internetová aplikace, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy http://www.lavondyss.cz, sloužící k zobrazení, výběru a objednání zboží Uživatelem.

Nákupní košík
součást Webové stránky automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Kupujícím v rámci jeho jednání spočívajícím zejména přidáním nebo odebráním zboží a změnou množství vybraného zboží

Poskytovatel
osoba umožňující užívat Uživatelský účet – lavondyss.eu

Uživatelský účet
součást Webové stránky, která je zpřístupněna právě jednomu Uživateli a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů.

Uživatel
fyzická osoba, která užívá svůj Uživatelský účet


2. Uživatelský účet


2.1. Uživatel má právo Registrovat si Uživatelský účet na Webové stránce za účelem zjednodušeného objednávání si zboží.

2.2. Uživatel si registruje Uživatelský účet tak, že na Webových stránkách vyplní alespoň povinné registrační údaje, zejména jméno, příjmení, adresu pro doručování, adresu elektronické pošty, přístupové údaje a následně je uloží. Zároveň musí Uživatel vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů dle čl. 9 (dále jen „Registrace“).

2.3. Má se za to, že údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Uživatel.

2.4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovými údaji, jimiž jsou uživatelské jméno a heslo (dále jen „Přístupové údaje“). Uživatel i Poskytovatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně Přístupových údajů.

2.5. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než jeden rok, či v případě, kdy Uživatel jako Kupující poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek.

2.7. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele


3. Uzavření Smlouvy


3.1. Veškeré zboží prezentované na Webových stránkách Prodávajícího je pouze informativní a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Pro objednání zboží je Kupující povinen nejprve vložit objednávané zboží do Nákupního košíku v jím požadovaném množství a poté vyplnit objednávkový formulář na Webové stránce.

3.3. Před zasláním Objednávky zboží je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.

3.4. Objednávka odeslaná kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“ je nabídkou (dále jen „Nabídka“) a je pro Kupujícího závazná.

3.5. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce. Potvrzení Objednávky Prodávajícím je akceptací Smlouvy (dále jen „Akceptace“).

3.6. Vlastnické právo ke zboží přechází na základě Smlouvy na Kupujícího zaplacením celé kupní ceny.


4. Platební podmínky


4.1. Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení kupních cen jednotlivého zboží (dále jen „Cena“). Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2. Společně s Cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

4.3. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky vyjma smluvní přepravy.

4.4. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé Ceny nebo zálohy ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5. Cenu může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti při osobním odběru;
b) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 4072726001/5500 (dále jen „Účet Prodávajícího“);
c) v hotovosti při platbě dobírkou za využití služeb České pošty.

4.6. Zvolený způsob úhrady uvede Kupující v Objednávce.

4.7. Zvolený způsob úhrady může Kupující změnit pouze se souhlasem Prodávajícího. Návrh na změnu způsobu úhrady provede Kupující na adresu elektronické pošty Prodávajícího.

4.8. Prodávající si vyhrazuje právo neumožnit Kupujícímu vybrat kterýkoliv způsob úhrady Ceny uvedený v čl. 4.5.

4.9. V případě platby v hotovosti je Cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je Cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Pokud není Cena Kupujícím zaplacena v okamžiku splatnosti, má se za to, že Kupující odstoupil od Smlouvy.

4.10. V případě bezhotovostní platby převodem na Účet Prodávajícího je Kupujícímu přidělen Prodávajícím variabilní symbol nejpozději při Akceptaci Objednávky a Kupující je povinen uhradit Cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.11.  V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.12. Případné slevy z Ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.13. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu vystaví daňový doklad.


5. Dodací podmínky


5.1. Prodávající umožňuje následující způsoby dodání zboží:
a) osobní odběr ve výjimečných případech po předchozí domluvě
b) zaslání na místo určené Kupujícím v Objednávce prostřednictvím dopravce.

5.2. Při sjednání způsobu dodání zasláním, splní Prodávající svou povinnost předat zboží Kupujícímu předáním prvnímu dopravci.

5.3. Prodávající či dopravce jsou oprávněni požadovat před odevzdáním věci předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz nebo cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající či dopravce odmítnout zboží vydat.

5.4. Nepřevezme-li Kupující zboží v době dle určeného sazebníku jednotlivého Přepravce, dopustí se porušení své povinnosti a nese náklady na uskladnění nebo opakované doručení. Prodávající je oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně Kupujícího v nezbytně nutné výši je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

5.5. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Prodávající zboží odešle nejpozději do 4 pracovních dnů od okamžiku, kdy je mu v případě bezhotovostní platby tato platba připsána na účet.

5.6. Nesplní-li Prodávající svou povinnost ohledně dodání zboží v době dle odstavce 5.5, vyzve jej Kupující k dodání v dodatečné lhůtě odpovídající daným okolnostem. Nedodá-li Prodávající zboží v této dodatečné lhůtě, je Spotřebitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.


6. Přechod nebezpečí


6.1. Je-li jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí na Kupujícího, když je zboží Prodávajícím předáno prvnímu dopravci pro přepravu Kupujícímu podle Smlouvy. Jestliže je Prodávající povinen předat zboží dopravci na určitém místě, nepřechází nebezpečí na Kupujícího, dokud zboží není předáno dopravci na tomto místě.

6.2. Ztráta nebo poškození zboží, k nimž došlo po přechodu nebezpečí na Kupujícího, nezbavují Kupujícího povinnosti zaplatit Cenu, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny jednáním nebo opomenutím Prodávajícího.


7. Vadné plnění, zákonná záruka, reklamace


7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

7.2 Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství, zkontroluje neporušenost obalů zboží. V případě zjištění jakýchkoliv závad je povinen toto neprodleně oznámit Prodávajícímu či dopravci a je oprávněn takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od Prodávajícího či dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu. Porušením této povinnosti zanikají práva Kupujícího z vadného plnění.

7.3 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména, že v době, kdy Kupující věc převzal:

7.3.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.3.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.3.3 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.3.4 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5 Vada je podstatným porušením Smlouvy, pokud Prodávající již při uzavření Smlouvy věděl nebo musel vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

7.6 Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na dodání nové věci, opravu věci, přiměřenou slevu z Ceny nebo odstoupení od Smlouvy.

7.7 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z Ceny.

7.8 Kupující je povinen vadu u Prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o vadu skrytou, je Kupující povinen ji u Prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. V reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po ní sdělí Kupující Prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Pokud tak neučiní včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením Smlouvy, pouze práva dle čl. 7.7.

7.9 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese uvedené v Obchodním rejstříku. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

7.10 Uplatněním vady u Prodávajícího se Kupující nezprošťuje povinnosti zaplatit Cenu. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije.

7.11 Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

7.11.1 došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

7.11.2 použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

7.11.3 nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu konáním nebo opomenutím, nebo
Práva z vadného plnění v rámci zákonné povinnosti z vadného plnění

7.12 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, ledaže jde o zboží poskytované za nižší Cenu na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.13 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 7.3, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.

7.14 Právo na dodání nové věci má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.

7.15 Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době.

7.16 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.

7.17 Je-li na dodané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, zavazuje se Prodávající, že věc bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Jsou-li tyto doby určeny různě, použije se nejdelší z nich. Přednost však má smluvní ujednání stran.


8. Odstoupení od Smlouvy


8.1. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

8.2. Je-li s odstoupením od Smlouvy spojena povinnost vrátit Kupujícímu peněžní prostředky, vrátí je Prodávající stejným způsobem, jakým mu byly poskytnuty.

8.3. Pokud se společně s objednaným zbožím poskytuje i dárek, je darovací smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že v případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli smluvní stranou pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen poskytnutý dárek vrátit.

8.4. Kupující má též právo odstoupit od Smlouvy v případech dle odstavců 7.6 a 7.14.


9. Ochrana osobních údajů


9.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího – fyzické osoby se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu, IP adresa (dále jen jako „Osobní údaje“).

9.3. Účelem zpracování osobních údajů Kupujícího Prodávajícím je realizace práv a povinností ze Smlouvy, a to včetně dodání zboží a platebního styku, a dále vedení Uživatelského účtu a marketingové potřeby Prodávajícího. Neudělení souhlasu v celém uvedeném rozsahu však není sám o sobě překážkou uzavření Smlouvy.

9.4. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovány po dobu neurčitou, a to buď elektronicky automatizovaným způsobem, nebo v listinné podobě neautomatickým způsobem.

9.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen při registraci Uživatelského účtu i při Objednávce uvést své Osobní údaje správně a pravdivě. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně svých Osobních údajů.

9.6. Prodávající je oprávněn pověřit zpracováním Osobních údajů Kupujícího třetí osobu jakožto zpracovatele. Prodávající se zavazuje neposkytnout bez svolení Kupujícího jeho Osobní údaje třetím osobám s výjimkou osoby zajišťující přepravu a platební styk.

9.7. Kupující má právo na přístup ke zpracovávaným Osobním údajům o své osobě. Prodávající má právo na přiměřenou úhradu za poskytnutí zpracovávaných Osobních údajů, která nepřevýší nezbytné náklady na její poskytnutí. Pokud se Kupující domnívá, že jsou jeho Osobní údaje zpracovávány chybně nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li nepřesné vzhledem k účelu jejich zpracování, je Kupující oprávněn Prodávajícího nebo zpracovatele pověřeného ve smyslu čl. 9.6 požádat o vysvětlení zpracovávaných Osobních údajů. Kupující je dále oprávněn požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel závadný stav odstranil.

9.8. Souhlas se zpracováním Osobních údajů je Kupující oprávněn kdykoli odvolat.

9.9. Neprojeví-li Kupující při objednávce opačnou vůli, platí, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení souvisejících se službami, zbožím nebo závodem Prodávajícího. Tento souhlas je Kupující oprávněn kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení.


10. Závěrečná ustanovení


10.1. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

10.2. Prodávající není vázán ani dobrovolně nedodržuje žádný kodex chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ustanovení § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Prodávající je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Změnu oznámí Uživateli prostřednictvím Webových stránek a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou do databáze Webových stránek. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 3 pracovních dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím Webových stránek) nebo od doručení dané e-mailové zprávy do e-mailové schránky Uživatele (je-li doručováno e-mailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 3 dní, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele

10.4. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1 .12. 2016.